Home » Phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Hội Thẩm định giá Việt Nam

Phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Hội Thẩm định giá Việt Nam

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

__________________

Số: 08/CV/2021/HTĐGVN

V/v: Phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Hội Thẩm định giá Việt Nam

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

Hà nội, ngày 6  tháng 1 năm 2021

 

 

 

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA

LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG LỄ KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH VẬT GIÁ VIỆT NAM, NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH TÀI CHÍNH VIỆT NAM VÀ 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM TRONG NĂM 2021

 

          Thực hiện Quyết nghị của Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam về chuẩn bị tổ chức ngày thành lập Hội Thẩm định giá Việt Nam; Đồng thời thực hiện chủ trương của Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam về việc tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020 và thi đua lập thành tích chào mừng Lễ kỷ niệm ngày thành lập Ngành Vật giá Việt Nam, ngày thành lập Ngành Tài chính Việt Nam và 15 năm ngày thành lập Hội Thẩm định giá Việt Nam.

          Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam phát động phong trào thi đua trong toàn Hội lập thành tích chào mừng các sự kiện nêu trên từ ngày 1/1/2021 đến ngày 30/12/2021 với chủ đề “Thi đua sáng tạo, thực hiện nghiêm túc pháp luật về Thẩm định giá, đoàn kết, hợp tác vượt qua khó khăn;quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2021”

I. Mục tiêu:

– Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các hội viên đối với việc phát huy truyền thống của Ngành Vật giá, Ngành Tài chính và của Hội Thẩm định giá Việt Nam để tiếp tục phấn đấu xây dựng Ngành và Hội vững mạnh.

– Tạo ra động lực để toàn thể các hội viên của Hội nỗ lực đoàn kết phấn đấu, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm với công việc; chủ động, sáng tạo vượt qua khó khăn; nâng cao hiệu quả kinh doanh, chất lượng  dịch vụ, nâng cao uy tín, thương hiệu và vị thế trong hoạt động thẩm định giá; phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu,  kế hoạch hoạt động năm 2021 và các năm tiếp theo.

II. Yêu cầu:

        – Phát động và triển khai phong trào thi đua sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, nhân viên của các đơn vị hội viên tham gia

        – Xây dựng, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thi đua cụ thể trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị, trọng tâm của đơn vị hội viên; Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao làm Tiêu chí chủ yếu để đánh giá thành tích của tập thể, cá nhân, bình xét đề nghị khen thưởng bảo đảm khách quan, đúng người, đúng thành tích, công khai, công bằng…..

III. Nội dung thi đua:

1. Tuân thủ pháp luật về thẩm định giá

Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thẩm định giá. Không thực hiện các hành vi bị cấm, tuân thủ đúng các nghuyên tắc thẩm định giá theo quy định của Luật Giá. Không để xảy ra tình trạng  bị các cơ quan có thẩm quyền khới tố, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thẩm định giá; Không bị khách hàng  khiếu kiện, khiếu nại về kết quả thẩm định giá. Không vi phạm hành vi cạnh tranh không đúng pháp luật trong hoạt động thẩm định giá. Thực hiện đúng chế độ báo cáo về hoạt động thẩm định giá, báo cáo quyết toán hàng năm với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

2. Hoàn thành xuất sắc các kế hoạch nhiệm vụ công tác đề ra, hoạt động có hiệu quả thể hiện ở tốc độ tăng trưởng cao hơn năm trước về các tiêu chí: Tổng doanh thu, lợi nhuận; doanh thu, lợi nhuận trước thuế tính cho một lao động; số lượng hợp đồng dịch vụ tư vấn, kết quả thực hiện các nghĩa vụ Ngân sách Nhà nước…..

3. Xây dựng đơn vị thành một tập thể vững mạnh. Tập thể đơn vị, các tổ chức trong đơn vị đoàn kết, hợp tác tốt. Tích cực tham gia đóng góp xây dựng các cơ chế chính sách về giá, thẩm định giá với cơ quan quản lý Nhà nước. Xây dựng được mối quan hệ công tác gắn bó, uy tín với khách hàng. Có đầy đủ và thực hiện quản trị đơn vị thực hiện đúng quy chế quản trị nội bộ, quản trị tài chính, tài sản, nhân lực. Phát huy được nhiều sáng kiến cải tiến công tác, lề lối làm việc. Thực hiện đúng và tốt chế độ công khai dân chủ, tiết kiệm, chống lãng phí. Bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động, thực hiện tốt chính sách đề ơn đáp nghĩa.

4. Tích cực vận động, tạo điều kiện để tất cả nhân viên của công ty tham gia Hội; Tham gia xây dựng Hội Thẩm định giá Việt Nam thành một tập thể vững mạnh thông qua việc: Tích cực tham gia các hoạt động của Hội nhất là hoạt động tham mưu, đóng góp xây dựng và hoàn thiện môi trường pháp lý về thẩm định giá, tuyên truyền thực hiện tốt pháp luật về thẩm định giá, đào tạo, cập nhật kiến thức hàng năm, thực hiện các nghĩa vụ với Hội và phát triển hội viên.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Thủ trưởng các đơn vị (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Giám đốc) là hội viên thuộc Hội phối hợp với các cấp uỷ đảng và các đoàn thể quần chúng phổ biến, quán triệt kịp thời đến toàn thể người lao động trong đơn vịvề chủ trương, nội dung thi đua của Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam đồng thời cụ thể hóa các nội dung thi đua phù hợp với đơn vị mình về đợt thi đua này.

2. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm phát động phong trào thi đua, có cam kết thi đua trong đơn vị ngay sau khi nhận được văn bản này; chỉ đạo, tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong đơn vị sau thời gian kết thúc đợt thi đua nói trên theo đúng quy định của Nhà nước và hướng dẫn của Hội Thẩm định giá Việt Nam . Cuối tháng 11/2021 báo cáo về Hội Thẩm định giá Việt Nam nội dung công việc đơn vị đã thực hiện và kết quả đã đạt được, đề nghị khen thưởng đối với tập thể và cá nhân Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Giấy khen của Chủ tịch Hội, Cúp vàng của Hội cho đơn vị xuất sắc. Các hình thức khen thưởng, số lượng tổ chức, cá nhân được khen thưởng, Hội sẽ có hướng dẫn sau trên cơ sở tiếp thu ý kiến hướng dẫn, chỉ đạo của Vụ Thi đua khen thưởng Bộ Tài chính.

3. Hội đồng Thi đua khen thưởng của Hội chịu trách nhiệm tham mưu cho Ban Chấp hành chỉ đạo phong trào thi đua, Chánh Văn phòng Hội chịu trách nhiệm theo dõi, giúp Hội đồng Thi đua của Hội đôn đốc Thủ trưởng các đơn vị tổ chức triển khai, kiểm tra đánh giá tình hình phát động, tổ chức phong trào thi đua, định kỳ tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam và Hội đồng Thi đua của Hội.

– Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam khẳng định rõ “Hội chỉ đề nghị xét duyệt các hình thức khen thưởng đối với đơn vị và cá nhân làm đầy đủ các thủ tục về thi đua khen thưởng nêu trên”

– Ban chấp hành yêu cầu các đơn vị Hội nên tích cực hưởng ứng đợt thi đua này, góp phần đưa phong trào thi đua của các đơn vị vào nề nếp và đạt chất lượng.

Nơi nhận:

– Các thành viên Ban Chấp hành Hội

– Các đơn vị Hội viên thuộc Hội

(để thực hiện)

– Hội đồng thi đua thuộc Hội

 (để chỉ đạo)

– Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính:

 Vụ TĐKT, Cục QLG (để theo dõi và hỗ trợ)

– Đăng Website

– Lưu Văn thư

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Thẩm định giá online

  Họ tên (*)
  SĐT (*)
  Email (*)
  Mô tả tài sản cần thẩm định
  Hình ảnh (Nếu có)

  Kích thước file tải lên không được >10MB.

  Ghi chú