Home » Thông báo số 1240/TB-BTC ngày 31/12/2019 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2020.

Thông báo số 1240/TB-BTC ngày 31/12/2019 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2020.

Công bố Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Thẩm định giá online

  Họ tên (*)
  SĐT (*)
  Email (*)
  Mô tả tài sản cần thẩm định
  Hình ảnh (Nếu có)

  Kích thước file tải lên không được >10MB.

  Ghi chú