Home » Thông báo số 1083/TB-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019.

Thông báo số 1083/TB-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019.

Công bố Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Online valuation

Họ tên (*)

SĐT (*)

Email (*)

Mô tả tài sản cần thẩm định

Hình ảnh (Nếu có)

Kích thước file tải lên không được >10MB.

Ghi chú