Home » Bộ Tài chính thông báo về kỳ thi thẩm định viên về giá lần thứ 15 (năm 2020)

Thẩm định giá online

Họ tên (*)

SĐT (*)

Email (*)

Mô tả tài sản cần thẩm định

Hình ảnh (Nếu có)

Kích thước file tải lên không được >10MB.

Ghi chú